PMI FSWE5010-3.5 滚珠丝杠型号pmi 产品参数

PMI FSWE5010-3.5 滚珠丝杠型号pmi

尺寸 单位:mm

丝杠轴外径
50
导程
10
丝杠轴底径
滚珠节圆直径
钢球直径
6.35
精度等级
螺母直径
93
法兰直径
135
螺母长度
85
螺母安装 PCD
113
额定动负载 CaN
4560
额定静负载 C0aN
13230
有效圈数
3.5x1
法兰盘宽度
102
法兰安装孔通孔直径
11
法兰安装孔沉孔直径
17.5
法兰安装孔沉孔深度
11
轴向刚度 KNm
97
PMI FSWE5010-3.5 滚珠丝杠型号pmi此型号部分数据来源于9. 清洗滚珠丝杠的方法有哪些?